tirsdag 21. mai 2013

Vestens idehistorie

 
 

Biblioteket har anskaffet to bind i en ny serie om Vestens idéhistorie. Jeg har lest første bind: Antikken og middelalderen av Christine Amadou.

Boken er ordnet i ti tematiske kapitler: Første kapittel handler om førsokratisk tenkning; ideer om hvordan verden er blitt til og hvilke muligheter menneske har for å utforske den. Andre kapittel tar for seg mennesket selv og hva det vil si å leve et sant liv. Her er Sokrates et forbilde og tankene føres videre inn i middelalder og kristendom. Kapittel 3 tar for seg samfunnsliv og fellesskap; de politiske idealene i det klassiske Hellas med bystater og demokrati, men også det romerske keiserdømmet og den kristne kirke med sine maktstrukturer. Kapittel 4 og 5 handler henholdsvis om Platon og den platonske tradisjonen og Aristoteles og hvordan hans filosofi ble fortolket og båret videre både via araberne og i den kristne kirken. Kapitel 6 tar for seg Jesus og ulike forestillinger om ham. Kapitlene 7, 8 og 9 tar for seg idéer om henholdsvis krig, kropp og språk, og det siste kapitlet omhandler det hinsidige.

Boken gir en god oversikt over viktige idéer i denne lange perioden. Den gir oss de lange linjene om hvordan idéer oppstår og videreutvikles og tilpasses ulike samfunnssystemer. Den har også enkelte faktaruter som hjelper leseren til utfyllende informasjon. Jeg har lenge hatt lyst til å lese et idéhistorisk oversiktsverk og synes dette verket er innbydende, både med tanke på utvalget av temaer, og ved å gi ut fire bind i en for meg overkommelig størrelse. Selvfølgelig kan man ikke få med alt, første bind omhandler en periode på ca 2000 år på 287 sider! Men bindet gir en fin innføring og gir meg lyst til å lese videre!

Jeg vil gjengi en liten passasje fra kapittelet om krig. De store eposene Illiaden, Aeneiden og Rolandskvadet viser at krig har vært et hovedtema gjennom hele antikken og middelalderen. Samfunnet var gjennomsyret av krig og krigsestetikk, men også i krigsdiktningen var kjærligheten til stede, enten som drivkraft og pådriver eller som kontrast til krigens maskulinitet og voldsomhet (Amadou 2012 s. 184).

 
Diktutdraget er hentet fra et kjærlighetsdikt av Sapfo fra Lesbos skrevet på 500-tallet før Kristus. Sapfo er en av antikkens eldste bevarte lyrikere og bare fragmenter er bevart. I dette utdraget setter Sapfo krig opp mot kjærlighet. Begge er verdt å dikte om, men Sapfo setter kjærligheten foran alt annet:

 Noen sier det er en hær av ryttere
Andre at det er fotfolket, og andre igjen
At det er skipsflåten som er vakrest på den mørke jorden.
Men jeg sier, det er den man elsker av kjærlighet.

Det skulle være lett for alle å forstå,
For Helena, den vakreste av alle dødelige, forlot sin mann,
den dyktigste kriger, og seilte til Troja
Uten å levne sitt barn eller kjære foreldre en tanke.

Jeg må minnes Anaktora som ikke er her.
Heller ville jeg se hennes lette fottrinn og strålende ansikt
Enn hele den lydiske hær og de væpnede krigere.

(ibid)

Hele serien Vestens idéhistorie kommer som sagt i fire bind:

Antikken og middelalderen ca 750 f. Kr - 1350

Renessanse og reformasjon 1350 - 1600

Modernitetens fødsel 1600 - 1800

Teknologiens tidsalder 1800 – 1945

 

Biblioteket vil skaffe alle fire etterhvert som de kommer ut.